Obchodní podmínky

společnosti Inove s.r.o., IČ 075 56 071, se sídlem Praha 10, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/2, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 303041
(dále jen „Obchodní podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) obsah licenční smlouvy k počítačovému programu Speybl, uzavřené mezi společností Inove s.r.o., IČ 075 56 071, se sídlem Praha 10, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/2, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 303041, na straně jedné jako poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickou či právnickou osobou, která má zájem o nabytí licence k počítačovému programu Speybl (dále jen „Nabyvatel“) na straně druhé (dále jen „Smlouva“).
 2. Smlouva se uzavírá registrací uživatelského účtu ze strany Nabyvatele (dále jen „Uživatelský účet“). Uzavřením Smlouvy Nabyvatel souhlasí s tím, že se Smlouva řídí Obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající.
 3. Registrací Uživatelského účtu Nabyvatelem je dále uzavřena Dohoda o mlčenlivosti a utajení informací, která tvoří přílohu č. 1 Obchodních podmínek.
 4. Obchodní podmínky jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění ze dne 24. 7. 2023.
 5. Počítačový program Speybl je Nabyvatel oprávněn užívat výlučně na základě uzavřené Smlouvy za podmínek sjednaných v Obchodních podmínkách. Zahájení užívání počítačového programu Speybl je považováno rovněž za konkludentní vyjádření souhlasu se zněním Obchodních podmínek.

II. Licenční podmínky

 1. Poskytovatel je vykonavatelem veškerých majetkových práv k počítačovému programu Speybl v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a jako takový je oprávněn udělit Nabyvateli oprávnění počítačový program Speybl užívat (dále jen „Licence“).
 2. Licence může být udělena Nabyvateli v následujících režimech:

  i. Standardní licence – jedná se o standardní placenou Licenci specifikovanou Obchodními podmínkami.

  ii. Zkušební licence – v případě udělení Zkušební licence je Licence udělena na časově omezenou dobu 14 dní, kdy po jejím uplynutí bude Licence Nabyvateli odebrána a pro další udělení Licence je třeba postupovat v souladu s Obchodními podmínkami. Opakované udělení Zkušební licence totožnému subjektu je vyloučeno.

  iii. Individuální licence – v případě udělení Individuální licence budou její podmínky upraveny v rámci samostatné dohody uzavřené mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, Obchodní podmínky budou tvořit přílohu této samostatné dohody a jsou platné a účinné pokud nebude v samostatné dohodě uvedeno jinak.

 3. Nabyvatel se zavazuje užívat počítačový program Speybl za podmínek sjednaných v Obchodních podmínkách dle příslušného druhu Licence.
 4. Licence se vztahuje na počítačový program Speybl, který má svou databázovou serverovou část a část uživatelského rozhraní, které je přístupné prostřednictvím webového rozhraní na následujícím odkazu https://app.speybl.com/. Licence se vztahuje výlučně na Uživatelské účty, pro které je Licence zaplacena. Nabyvatel bere na vědomí, že počítačový program Speybl lze využívat výhradně v době, kdy je uživatelské zařízení, na kterém je Nabyvatel přihlášen do Uživatelského účtu, připojeno k síti internet, tedy funguje pouze v tzv. online módu.
 5. Licence k počítačovému programu Speybl se poskytuje jako nevýhradní bez územního omezení, s omezením co do počtu Uživatelských účtů Nabyvatele. Pro vyloučení všech pochybností nadále platí, že za každý Uživatelský účet, ke kterému bude Poskytovatelem vytvořen uživatelský přístup k počítačovému programu Speybl, je zaplacena samostatná odměna dle platného Ceníku. Množstevní rozsah Licence je tedy vymezen počtem Uživatelských účtů a jejich typů.
 6. Licence je poskytnutá na dobu odpovídající předplacenému období, které je Nabyvatelem určeno při registraci Uživatelského účtu. Po dobu předplaceného období je Poskytovatelem Nabyvateli poskytována sjednaná funkcionalita počítačového programu Speybl a dále vymezená uživatelská podpora, správa a údržba počítačového programu Speybl, mj. prostřednictvím pravidelných aktualizací počítačového programu Speybl.
 7. Poskytovatel a Nabyvatel si Smlouvou sjednali, že v případě, že jeden z nich nejpozději do 15 dnů před koncem aktuálně předplaceného období neoznámí druhému, že nemá zájem o další předplacené období, předplacené období se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou bylo původně sjednáno. V takovém případě bude Nabyvateli ze strany Poskytovatele vystavena a do dokumentů přístupných z Uživatelského účtu Nabyvatele uložena nová faktura – daňový doklad, kterou se Nabyvatel zavazuje zaplatit do data splatnosti zde uvedeného.
 8. Po uplynutí Nabyvatelem předplaceného období není, s výjimkou popsanou v článku II. odst. 7 Obchodních podmínek, Nabyvatel nadále oprávněn užívat počítačový program Speybl a Poskytovatel je oprávněn při zjevné vůli neprodloužit, a tedy nezaplatit další předplacené období, Nabyvateli uživatelský přístup do počítačového programu Speybl znepřístupnit.
 9. Nabyvatel není oprávněn poskytovat podlicence k počítačovému programu Speybl třetím osobám a ani přistupovat ke zdrojovému kódu počítačového programu Speybl, nebo do něj jakkoli zasahovat či jej upravovat.
 10. Nabyvatel uzavřením Smlouvy mj. souhlasí stím, že faktury – daňové doklady budou Poskytovatelem vystavovány elektronicky v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Odměna a platební podmínky

 1. Nabyvatel je povinen zaplatit odměnu za Licenci (dále jen „Odměna“), vždy na základě Poskytovatelem vystavených faktur – daňových dokladů ve lhůtě jejich splatnosti bezhotovostním bankovním převodem, online platební bránou případně jiným platebním způsobem zvoleným při registraci Uživatelského účtu. Odměna je stanovena dle platného Ceníku. V případě sjednání způsobu platby prostřednictvím platební brány Nabyvatel souhlasí s tím, že odměna za jednotlivá předplacená období může být automaticky placena z bankovního účtu Nabyvatele do zrušení předplaceného období ze strany Nabyvatele. Zrušením automatické platby, resp. zrušením dalšího předplaceného období ze strany Nabyvatele automaticky zaniká právo Nabyvatele na uživatelský přístup k počítačovému programu Speybl v Uživatelském účtu Nabyvatele.
 2. Nabyvatel je povinen zaplatit nad rámec Odměny i dílčí poplatky za další služby Poskytovatele, zejména cenu za vstupní školení, import dat, hosting nebo uživatelskou podporu. Kompletní přehled dalších poskytovaných služeb a jejich cena je stanovena v platném Ceníku.
 3. Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky a Ceník jednostranně změnit. Tato změna je platná a účinná zveřejněním na webových stránkách Poskytovatele umístěných na webové adrese www.speybl.com/cs/obchodni-podminky a Nabyvatel bude o takové změně informován prostřednictvím notifikace v uživatelském rozhraní či e-mailové adresy. Změna Obchodních podmínek nemá vliv na již uzavřené právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy a Obchodních podmínek s výjimkou prodloužení Smlouvy. V takovém případě se na prodloužení Smlouvy vztahují aktuální Obchodní podmínky v platném a účinném znění ke dni vyhotovení faktury nebo ke dni provedení platby na Odměnu.

IV. Hosting, zálohování a zabezpečení

 1. Serverová část počítačového programu Speybl je zpravidla umístěna na hardwarovém zařízení (serveru) subdodavatele Poskytovatele (Azure – Microsoft), pokud není sjednáno jinak (dále jen „Hosting“). V případě, že je serverová část počítačového programu Speybl umístěna na vlastním hardwarovém zařízení (serveru) Nabyvatele, Poskytovatel neodpovídá Nabyvateli za správné nastavení hostingu a funkcionalitu počítačového programu Speybl.
 2. V případě Hostingu u Poskytovatele nebo u subdodavatele Poskytovatele je základní kapacita poskytovaného prostoru 1 GB, pro každý Uživatelský účet, přičemž kapacita poskytovaného prostoru může být navýšena dle platného Ceníku.
 3. V případě plánované údržby hardwarového zařízení Poskytovatele, která by mohla výrazně uživatelsky ovlivnit dostupnost server Hostingu, je tato oznámena nejpozději 5 dnů předem.
 4. Nabyvatel se zavazuje zajistit zabezpečení svých počítačových systémů v co možná největší míře spočívající zejména v pravidelné aktualizaci přístupových hesel, pravidelné aktualizaci a užívání antivirového programu v aktuální verzi. Nabyvatel se současně zavazuje nepředat přístupové údaje k Uživatelskému účtu třetím osobám.

V. Vytvoření uživatelského přístupu a nastavení

 1. V případě Hostingu u Poskytovatele probíhá vytvoření uživatelského přístupu k počítačovému programu Speybl do Uživatelského účtu Nabyvatele následujícím způsobem:
 2. i. Nabyvatel provede registraci prostřednictvím následujícího odkazu - https://app.speybl.com/. V rámci registrace Nabyvatel vyplní veškeré identifikační údaje, délku předplacené doby, typ Uživatelských účtů a jejich počet.

  ii. Nabyvatel v rámci registrace Uživatelského účtu zvolí druh Licence;

  iii. Nabyvatel zaplatí odměnu za poskytnutí licence k počítačovému programu Speybl, případně další poplatky dle platného Ceníku;

  iv. Po zaplacení odměny případně dalších poplatků dle platného Ceníku bude Nabyvateli Poskytovatelem vytvořen uživatelský přístup k počítačovému programu Speybl v Uživatelském účtu.

  Pozn. – body iii. a iv. se nevztahují na Zkušební licenci dle článku II. odst. 2 bod ii. Obchodních podmínek, kdy v tomto případě je přístup vytvořen provedením registrace Uživatelského účtu Zkušební licence.

 3. Jakékoli individuální úpravy počítačového programu Speybl a jeho funkcionalit se stávají součástí počítačového programu Speybl a jsou autorským dílem, ke kterému vykonává veškerá majetková práva výlučně Poskytovatel.
 4. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoliv individuální úpravy počítačového programu Speybl a jeho funkcionalit, či funkcionalit individuálních modulů, provedené na základě objednávky Nabyvatele vytvořených na míru a náklad Nabyvatele, je Poskytovatel oprávněn dále užívat k vývoji a poskytování počítačového programu Speybl i ve vztahu ke třetím osobám, přičemž tyto úpravy mohou být implementovány do dalších aktualizací či verzí počítačového programu Speybl poskytnuté třetím stranám, a to i bezúplatně, přičemž Nabyvateli za ně nenáleží žádná odměna.
 5. Budoucí ucelené soubory funkcionalit mohou být považovány za samostatné moduly, které jsou samostatně zpoplatněny a Nabyvatel je oprávněn je užít, jen je-li tak výslovně sjednáno.
 6. Nabyvatel je povinen uchovávat přístupové údaje k počítačovému programu Speybl v tajnosti a zamezit jakémukoliv neoprávněnému přístupu do počítačového programu Speybl. Nabyvatel je dále povinen učinit veškerá odpovídající opatření za účelem zabezpečení Uživatelského zařízení dostatečným způsobem proti neoprávněnému přístupu.
 7. Nabyvatel bere na vědomí, že uživatelský přístup k programu Speybl je v Uživatelském účtu umožněn výlučně prostřednictvím následujících webových prohlížečů v aktuální verzi:

  i. Google Chrome

  ii. Mozilla Firefox

  iii. Microsoft Edge

  iv. Safari

VI. Aktualizace

 1. Poskytovatel se zavazuje počítačový program Speybl pro dané předplacené období aktualizovat a udržovat v provozu schopném stavu.
 2. Nárok Nabyvatele na aktualizace počítačového programu Speybl nezakládá nárok na bezplatné poskytnutí případných zcela nových modulů, komplexních funkcionalit a zásadních kvalitativních a kvantitativních zlepšení počítačového programu Speybl, bez kterých však může počítačový program Speybl Nabyvatel i nadále užívat (tyto je oprávněn Poskytovatel nabízet formou úplatného rozšíření Licence).
 3. Poskytovatel je před vydáním nové verze počítačového programu Speybl oprávněn vyzvat Nabyvatele k součinnosti k testování aktualizace počítačového programu Speybl z hlediska konzistence dat a individuálních uživatelských úprav v testovacím prostředí a Nabyvatel se zavazuje prostřednictvím pověřené osoby otestovat konzistenci dat po provedené aktualizaci, popř. zkušební aktualizaci, a případné nesoulady písemně nahlásit Poskytovateli před provedením aktualizace počítačového programu Speybl.
 4. Některé vnitřní části počítačového programu Speybl jsou určeny k používání současně s dalšími počítačovými programy třetích stran nebo jsou vytvořeny a užívány na základě licence poskytnuté třetí stranou, která opravňuje Poskytovateli implementovat příslušnou část do počítačového programu Speybl a dále k ní poskytovat licenci. Poskytovatel je oprávněn k užití těchto vnitřních částí počítačových programů v rozsahu, který umožňuje, aby Nabyvatel používal v souhrnu s touto licencí i programy třetích stran, které obsahují části počítačového programu Speybl. Poskytovatel je oprávněn je při aktualizaci počítačového programu Speybl změnit.
 5. Není-li výslovně sjednáno jinak, je Poskytovatel oprávněn činit aktualizaci počítačového programu Speybl automatizovaně kdykoliv, kdy je na server vystavena nová verze počítačového programu Speybl. Smluvní strany mohou sjednat samostatný aktualizační kanál, který umožní řídit aktualizace za součinnosti s Nabyvatelem.
 6. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že počítačový program Speybl v jeho serverové části bude pravidelně komunikovat se serverem Poskytovatele a/nebo se servery třetích stran a zjišťovat aktualizace počítačového programu Speybl, jako jsou opravy chyb a vylepšení funkcionality.

VII. Uživatelská podpora

 1. Poskytovatel a Nabyvatel se zavazují řešit případné reklamované vady v aktivní součinnosti a vzájemně se informovat o pokroku při řešení vad. Nabyvatel si je vědom, že pro umožnění reprodukování případné chyby a tím i zjištění její příčiny je potřebný správný a odpovídající popis uživatelské činnosti, která předcházela vzniku projevu vady. Poskytovatel je za účelem odstranění jakékoli vady oprávněn provést po předchozím upozornění Nabyvatele aktualizaci počítačového programu Speybl.
 2. Poskytovatel je oprávněn odstranění vad počítačového programu Speybl, realizaci údržby a aktualizaci počítačového programu Speybl zajistit prostřednictvím třetí osoby, se kterou uzavře smlouvu o autorizovaném poskytování technické podpory a pro ten případ se ji zavazuje zavázat ke stejné mlčenlivosti, jako je sám zavázán na základě již uzavřené Smlouvy o mlčenlivosti a veškeré její zaměstnance nechat uzavřít závazek či vydat prohlášení k zachování mlčenlivosti v rozsahu, který sám Poskytovatel a jeho zaměstnanci učinili vůči Nabyvateli. Zavázáním třetí osoby a učiněním čestných prohlášení jejích pracovníků je splněna povinnost Poskytovatele k zajištění ochrany dat Nabyvatele.
 3. Nabyvatel umožní vzdálený zabezpečený přístup např. „RDP“, „VPN“ nebo prostřednictvím aplikace „Team Viewer“ k serveru Nabyvatele Poskytovateli za účelem dálkového provádění servisních zásahů, jako zejména k provádění nastavení, úprav nebo odstraňování vad počítačového programu Speybl, poskytování aktualizací počítačového programu Speybl nebo instalace rozšiřujících modulů k počítačovému programu Speybl, které nelze z technických důvodů realizovat pravidelnou automatickou aktualizací počítačového programu Speybl.
 4. Nabyvatel je povinen hlásit neprodleně veškeré podněty či neošetřené výjimky počítačového programu Speybl, a to na e-mail: info@speybl.com a popsat činnost, při které se výjimka vyskytla, její projev a případné chybové hlášení nebo případně do jiného help-deskového systému o kterém bude Poskytovatelem informován. V případě, že tak Nabyvatel neprodleně neučiní, neodpovídá Poskytovatel za žádné omezení funkčnosti počítačového programu Speybl.
 5. Nabyvatel bere na vědomí, že základní podpora počítačového programu Speybl je poskytována vzdáleně formou e-mailu. V případě, že bude na základě hlášení Nabyvatele o vadě nebo nefunkčnosti počítačového programu Speybl poskytnuta součinnost Poskytovatele spočívající v případném připojení se vzdálenou plochou nebo jiným IT nástrojem umožňujícím vzdálenou správu a řešení problémů, je Nabyvatel povinen zajistit odpovídající součinnost při řešení vady či nefunkčnosti počítačového programu Speybl, jinak je vyloučeno prodlení Poskytovatele s řešením nahlášené vady či nefunkčnosti počítačového programu Speybl. Nabyvatel se zavazuje pro případ, že hlášená chyba nebo nefunkčnost počítačového programu Speybl či jeho funkcionality byla způsobena zaviněním Nabyvatele, Uživatelem Nabyvatele nebo chybným nastavením systému či chybou hardware Nabyvatele či jeho Uživatele/ů anebo nedodržením smluvních nebo technických podmínek, uhradit podporu v hodinové sazbě včetně veškerých nákladů vzniklých Poskytovateli, zejména případné cestovné a promeškaný čas dle platného Ceníku.

VIII. Odpovědnost

 1. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami počítačového programu Speybl nebo jeho chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Nabyvatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména vložením nesprávných údajů do počítačového programu Speybl Nabyvatelem, chybným postupem Nabyvatele při vkládání informací, importu souborů do počítačového programu Speybl nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných počítačovým programem Speybl, zavirováním lokální sítě Nabyvatele nebo přímo jeho počítače počítačovými viry, jiným neodborným zásahem do počítačového programu Speybl, poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě. Poskytovatel dále neodpovídá za vady ani škody způsobené nesprávnou funkcí programů třetích osob, které počítačový program Speybl využívá. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za jakékoliv omezení funkčnosti počítačového programu Speybl způsobené přerušením či výpadky připojení k síti internet.
 2. Nabyvatel bere na vědomí, že veškeré údaje získané prostřednictvím aplikací či datových zdrojů třetích osob mají pouze informativní charakter a jejich získávání a užívání se řídí příslušnými podmínkami třetích osob, se kterými je Nabyvatel povinen se seznámit a které se Nabyvatel zavazuje dodržovat. Podmínky užívání funkcionalit počítačového programu Speybl závislých na aplikacích nebo datových zdrojích třetích osob se řídí podmínkami užívání příslušných aplikací třetích osob; v případě jejich porušení neodpovídá Poskytovatel za omezení či znemožnění přístupu k příslušným aplikacím či zdrojům dat v rámci počítačového programu Speybl.
 3. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk ani jakékoliv jiné nepřímé škody vzniklé Nabyvateli, k nimž došlo nemožností užít počítačový program Speybl ve sjednaném rozsahu. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost hardwaru třetích stran (viz. článek IV. odst. 1 Obchodních podmínek) ani za funkčnost aplikací poskytovaných třetími stranami, které jsou počítačovým programem Speybl používány. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že plná funkčnost počítačového programu Speybl je závislá na aplikacích třetích stran, jejichž funkčnost nemůže Poskytovatel zaručit.
 4. Nabyvatel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě přímého i nepřímého užívání jakýchkoliv funkcionalit či modulů počítačového programu Speybl ze strany zaměstnanců, pracovníků či klientů Nabyvatele (např. webový klientský přístup/mobilní aplikace), je v zájmu Nabyvatele upravit smluvní vztah užívání výlučně mezi Nabyvatelem a jeho zaměstnancem, pracovníkem či klientem, neboť Poskytovatel neodpovídá a ani nemůže odpovídat Nabyvateli či zaměstnanci, pracovníkovi nebo klientovi Nabyvatele za porušení jimi stanovených podmínek užívání takových funkcionalit či modulů počítačového programu Speybl.

IX. Ochrana a zpracování osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje zpracovávat veškeré osobní údaje Nabyvatele vsouladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Údaje budou zpracovány pouze zaměstnanci a spolupracujícími osobami Poskytovatele, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb Poskytovatele dle Smlouvy a Obchodních podmínek, a budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám. Užíváním počítačového programu Speybl Nabyvatel bere tyto informace na vědomí a souhlasí se způsobem zpracování jeho osobních údajů.

X. Mlčenlivost

 1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství a jiné důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Smluvní strany se dále zavazují, že obchodní tajemství a důvěrné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí ve prospěch třetích osob.
 2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost i o dalších skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména druhé smluvní strany nebo jejích obchodních partnerů a klientů.
 3. Poskytnutí informací spadajících do oblasti obchodního tajemství nebo důvěrných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.

XI. Ukončení smlouvy

 1. Ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to při zachování tří (3) měsíční výpovědní lhůty. Výpověď učiněná během předplaceného období je účinná nejdříve k poslednímu dni předplaceného období. Nabyvatel nemá nárok na vrácení alikvótní části Odměny při ukončení předplaceného období či nevyužívání počítačového programu Speybl.
 2. V případě, že Nabyvatel porušil své povinnosti vyplývající z Obchodních podmínek nebo platného Ceníku zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností po zjištění takového porušení.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva i právní vztah na základě Obchodních podmínek vzniklý se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují vynaložit maximální úsilí k tomu, aby jakékoliv sporné záležitosti vyřešily smírnou cestou, s přihlédnutím k oprávněným zájmům smluvních stran. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto výslovně jinak, jsou k řešení sporů příslušné obecné soudy České republiky.
 2. Smluvní strany si Smlouvou sjednávají, že zvyklosti nemají přednost před ustanovením zákona.
 3. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1763, § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

Inove s.r.o.

zastoupená jednatelem Janem Kožušníkem

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4. 1. 2022.Příloha č. 1 – Dohoda o mlčenlivosti a utajení informací

Registrací Uživatelského účtu ze strany Nabyvatele se mezi účastníky Inove s.r.o., IČ 075 56 071, se sídlem Praha 10, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/2, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 303041, zastoupena jednatelem Janem Kožušníkem, nar. 11. 10. 1994 na straně jedné (dále jen „Poskytovatel“)

a Nabyvatelem na straně druhé (dále jen „Nabyvatel“)

(Poskytovatel a Nabyvatel společně dále též jen „Účastníci“) uzavírá tato

DOHODA O MLČENLIVOSTI A UTAJENÍ INFORMACÍ

(dále jen „Dohoda“)

I. Úvodní ustanovení Dohody

 1. Účastníci uzavřeli licenční smlouvu za podmínek sjednaných Obchodními podmínkami, na základě které, Poskytovatel poskytne licenci k užívání počítačového programu Speybl Nabyvateli, který má v úmyslu licenci přijmout a počítačový program Speybl užívat (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět Dohody

 1. Poskytovatel se od chvíle provedení registrace Uživatelského účtu Nabyvatelem a dále při poskytování služeb dle Obchodních podmínek, zavazuje dodržovat absolutní mlčenlivost a zajistit plné utajení o všech skutečnostech, které jsou dále vymezeny jako obchodní tajemství Nabyvatele. V této souvislosti se Poskytovatel zavazuje zejména:
  • nesdělit žádné informace a údaje, na které se vztahuje obchodní tajemství Nabyvatele, jeho klientů a spolupracovníků žádným třetím osobám;
  • jakkoli sama nevyužívat tyto informace pro vlastní prospěch s výjimkou inovace a vylepšování počítačového programu Speybl;
  • zajistit, aby uvedené údaje nebyly zpřístupněny třetím osobám;
  • zabezpečit řádně veškeré listiny, včetně jejich kopií, nosičů dat apod., obsahující informace, na které se vztahuje tato dohoda, před zneužitím třetími osobami;

  • zavázat striktně veškeré své zaměstnance, spolupracovníky a obchodní partnery k mlčenlivosti a k ochraně veškerých údajů v souladu s Dohodou, a to bez ohledu na to, zda v rámci své činnosti mají nebo mohou mít přístup k předmětným skutečnostem a informacím či nikoli;

  • neustále a průběžně kontrolovat účinnost svých opatření k zajištění nepřístupnosti a nezneužívání předmětných skutečností a informací.

 2. Nabyvatel tímto označuje jako obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, obecně veškeré údaje a informace, které nejsou veřejně známé či veřejně dostupné a dohledatelné a které sám získá a předá, či zpřístupní Poskytovateli v rámci služeb poskytovaných v souladu s Obchodními podmínkami.
 3. Informace tvořící obchodní tajemství lze ze strany Poskytovatele zpřístupnit pouze subjektu, který prokáže své oprávnění ze zákona obdržet příslušnou informaci, popřípadě subjektu, který bude Nabyvatelem označen za oprávněného ke zpřístupnění obchodního tajemství.
 4. Nabyvatel prohlašuje, že za oprávněnost zpřístupnění obchodního tajemství Poskytovateli plně odpovídá, a že jejich poskytnutí je či bude vždy v souladu s jejím ujednáním se subjektem, kterého se primárně obchodní tajemství týká.

III. Ochrana zaměstnanců

Nabyvatel se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let od jejího ukončení neučiní jakoukoli nabídku a nepřijme do pracovního či obdobného pracovněprávního poměru, či neuzavře ani jiný smluvní vztah s žádným odborným zaměstnancem Poskytovatele, který se jakkoli podílel na službách poskytovaných na základě nebo v souvislosti se Smlouvou.

IV. Odpovědnost Účastníků

Jakékoli nedodržení povinností a závazků z Dohody považují Účastníci rovněž za podstatné porušení Smlouvy a zakládá jim právo na odstoupení od Smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení Dohody

 1. V případě, že Smlouva nebude uzavřena, vztahuje se Dohoda a povinnosti z ní vyplývající na veškeré dosud sdělené skutečnosti po dobu 24 měsíců od jejího uzavření.
 2. Účastníci si sjednali, že Dohoda je uzavírána adhézním způsobem, bez možnosti měnit její obsah ze strany Nabyvatele.
 3. Účastníci si sjednali, že Dohoda je uzavírána distančním způsobem, provedením registrace Uživatelského účtu Nabyvatelem. Provedením registrace Nabyvatel prohlašuje, že si Dohodu před tímto jednáním přečetl a že představuje projev jeho pravé, svobodné a omylu prosté vůle.

24. 7. 2023

Inove s.r.o.

Vaše soukromí je pro nás důležité
Tato stránka využívá cookies, které pomáhají nám a třetím stranám pamatovat si a zlepšovat váš zážitek z procházení této stránky. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s použitím všech těchto cookies.
Podrobné nastavení