Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Inove s.r.o., IČ 075 56 071, se sídlem Praha 10, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/2, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 303041 (dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů ve smyslu článku 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů, popř. zájemců o poskytnutí služby (dále také jen společně „subjekt údajů“). Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR, EU a prováděcími interními předpisy, které mají za cíl zajistit ještě větší bezpečnost v rámci zpracování osobních údajů.

1. Účel a právní základ zpracování

Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů, případně jejich zástupců, obchodních partnerů, jsou-li subjektem údajů, zejm. za níže stanovenými účely a na příslušném právním základě vyplývajícím z GDPR a v rozsahu nutném pro naplnění účelu, k němuž byly shromážděny.

Účely zpracování osobních údajů:

V ostatních případech zpracováváme osobní údaje subjektů údajů pouze s jejich výslovným souhlasem.

2. Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (poskytování služeb), tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu trvání práv a povinností vyplývajících z poskytnutých služeb, resp. obecně po dobu účinnosti závazkového právního vztahu v souvislosti s nímž jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány. Delší dobu jsou osobní údaje zpracovávány pouze za předpokladu, že tak stanoví platný a účinný právní předpis (např. účetní či daňový), anebo odůvodňuje-li takové zpracování potřeba či potenciál úplného vypořádání nároků ze závazkového právního vztahu uzavřeného mezi Společností jakožto správcem a subjektem údajů, popř. třetí osobou, jsou-li v této souvislosti zpracovávány osobní údaje subjektů údajů.

3. Rozsah (kategorie) zpracovávaných osobních údajů

Zpracování se týká osobních údajů, které Společnost od subjektu údajů získá v rámci poskytování služeb, jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet) a další informace nezbytně nutné pro poskytování požadovaných služeb (např. sociodemografické údaje, finanční údaje, údaje o poskytovaných službách). Osobní údaje se zpracovávají v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty, v jakém vznikají za trvání toho kterého závazku a/nebo v jakém je Společnost oprávněna či povinna tyto sama zjišťovat na základě obecně závazných právních předpisů či souhlasu subjektu údajů.

4. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků obecně závazných právních předpisů.

Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Zpracování provádějí zejména pověření zaměstnanci Společnosti, přičemž Společnost na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů i zpracovatele.

Pokud jde o příjemce osobních údajů - vedle shora uvedených osob mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Společnosti či subjektu údajů (např. orgány veřejné moci), nebo pokud to bude nezbytné k naplnění povinností týkajících se poskytovaných právních služeb, nebo pokud to bude nezbytné k naplnění povinností, které vyplývají Společnosti z obecně závazných právních předpisů.

5. Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od Společnosti získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Společnosti zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.

Subjekt údajů má právo, aby Společnost v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Společnosti, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které Společnosti poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smluvního vztahu se subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným Společností, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

24. 7. 2023

Inove s.r.o.

Vaše soukromí je pro nás důležité
Tato stránka využívá cookies, které pomáhají nám a třetím stranám pamatovat si a zlepšovat váš zážitek z procházení této stránky. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s použitím všech těchto cookies.
Podrobné nastavení